About Us

Giơí thiệu VNPT-Thanhhoa.com.vn

VNPT Thanh Hóa là chi nhánh Thanh Hóa của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) với nhiệm vụ xây dựng, tổ chức, vận hành và khai tháng mạng lưới dịch vụ viễn thông VNPT, đáp ứng nhu cầu mạng của người dân tại tỉnh Thanh Hóa.

Vnpt-thanhhoa.com.vn là trang web cập nhật các tin tức mới nhất liên quan đến các mảng sau:

  • Công nghệ
  • Viễn thông
  • Internet
  • Tin tức VNPT cập nhật

Vnpt-thanhhoa.com.vn mong muốn sẽ là nơi truyền tải và cập nhật các tin tức liên quan mới nhất đến bạn đọc gần xa trên cả nước.