VNPT và quá trình chuyển đổi mô hình trong thời kỳ mới

VNPT – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đơn vị doanh nghiệp nhà nước kinh doanh trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông tại Việt Nam, là chủ đầu tư và là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được nhận quyền kinh doanh, vận hành và khai thác vệ tinh. Kế thừa 65 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn thông Việt Nam. Đây là doanh nghiệp lớn thứ 3 tại Việt Nam.

Từ năm 1998 đến năm 2005, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã hoàn thiện việc cổ phần hóa từ 42 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp nhà nước.  Tháng 1/2006, VNPT chính thức trở thành Tập đoàn thay thế cho mô hình Tổng công ty theo quyết định số 06/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 24/6/2010, VNPT lại chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên của Nhà nước theo quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 1/7/2015, VNPT bắt đầu triển khai hoạt động theo mô hình mới là đồng bộ công cụ quản trị theo phương pháp BSC, đồng thời áp dụng hệ thống lương 3Ps được tính theo vị trí công việc.

vnpt-thoai-von-tai-50-doanh-nghiep-va-co-von-dieu-le-tren-72000-ty-dong1460032813

Trụ sở VNPT.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, VNPT ban hành cơ chế vận hành theo mô hình do Thủ tướng phê duyệt. Triển khai hoàn thiện các cơ chế kinh tế, các quy định, quy chế quản lý nội bộ đồng thời hoàn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ dưới sự giám sát của Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc VNPT. Nhờ việc hoàn thiện các cơ chế trên các đơn vị thành viên VNPT đã được đồng bộ, tối ưu hóa thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chính vì thế mà chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng tăng lên đáng kể, đây cũng là yếu tố tiên quyết giúp VNPT tăng trưởng số lượng thuê bao, doanh thu và lợi nhuận.

Sau một năm chính thức hoạt động theo mô hình mới, những kết quả đó của VNPT cho thấy Tập đoàn đang triển khai đúng hướng. Đây là nguồn động lực lớn giúp VNPT đạt được những mục tiêu do chính ban Lãnh đạo đặt ra: đứng đầu về chất lượng dịch vụ và phát triển mạnh thị phần di động tại Việt Nam.