Lợi nhuận năm 2016 của VNPT giảm 40%

Theo số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2016 mà Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa công bố, doanh thu thuần năm 2016 của “ông trùm” viễn thông này là 50.601 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2015.
Theo báo cáo này, chi phí bán hàng năm 2016 của VNPT được ghi nhận là 2.716 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2015, tương ứng với mức 1.197 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm 2016 lại giảm 3.066 tỷ đồng, đạt mức 2.267 tỷ đồng; giảm 57,5% so với năm 2015.


Chi phí bán hàng tăng cao, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh là nguyên nhân khiến doanh thu thuần tăng nhưng lợi nhuận trước thuế trong năm 2016 lại giảm mạnh. Lợi nhuận năm 2016 giảm tới 2.780 tỷ đồng, tương ứng 40% so với năm 2015, đạt mức 4.140 tỷ đồng.
Việc giá vốn tăng chậm hơn doanh thu thuần, cùng với chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm đã khiến lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VNPT chỉ giảm 2.780 tỷ đồng trong khi lợi nhuận giảm hơn 4.100 tỷ đồng.
Tính đến hết năm tài chính 2016, tổng tài sản của VNPT đạt mức 89.289 tỷ đồng, tăng 0,54% so với năm 2015; con số này tập trung ở 2 khối tài sản chính, gồm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 29.087 tỷ đồng và tài sản cố định 37.252 tỷ đồng.
Đến hết ngày 31/12/2016, các chỉ tiêu về nguồn vốn của VNPT như sau: vốn chủ sở hữu đạt 63.440 tỷ đồng, tăng 1,5% so với %9