Hà Nội và Tp.HCM sẽ không cắt cử nhân viên thu tiền điện tại nhà