Tag: chuyển đổi số

Những kết quả ấn tượng của VNPT trong 05 năm qua

Trải qua 05 tái cơ cấu từ 2014 – 2019, tập đoàn Bưu chính –  Viễn thông Việt Nam – VNPT đã đạt được những kết quả đáng ấn tượng.

Những kế hoạch đề ra đều được hoàn thành. Chỉ số sản xuất và kinh doanh tăng trưởng tốt, việc tái cơ cấu rất thành công giúp thay đổi hoàn toàn bộ mặt của VNPT trên mọi lĩnh vực theo hướng tích cực và hiện đại.

Với việc thay đổi mô hình tổ chức và phương thức kinh doanh, lấy khách hàng làm trung tâm, VNPT đã xây dựng tổ chức theo nguyên tắc kinh doanh – hạ tầng – dịch vụ. Tập đoàn cũng thay đổi về cơ cấu lao động, tăng số lượng lao động kinh doanh từ 4000 lên đến 15000 người. Với sự thay đổi trên, VNPT đã đa dạng hóa các giao dịch, xóa sự phụ thuộc vào đại lý, tạo nên kênh bán hàng tập trung, thống nhất.

 Năm 2018, đánh dấu sự thay đổi lớn của VNPT khi chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang dịch vụ số, Công ty Công nghệ thông tin VNPT được thành lập và trở thành lực lượng nòng cốt, chủ đạo để thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ số. Đặc biệt, VNPT là doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các địa phương trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Với chiến lược xác định rõ ràng trong chuyển đổi số, VNPT đã luôn nỗ lực không ngừng để đổi mới, phát triển là một doanh nghiệp số. Những kết quả mà VNPT đã đạt được trong năm 2019 thực sự tấy ấn tượng về lĩnh vực này. Đặc biệt là việc thực hiện thành công Trục liên thông văn bản quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm triển khai chính phủ điện tử. Với những gì đã làm và tạo dựng, VNPT đang từng bước khẳng định mình trong vai trò là doanh nghiệp đầu tàu về cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và cùng dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của đất nước.